Mesane Kanseri

Dünya genelinde bakıldığında mesane kanseri erkeklerde en sık izlenen 7. kanser türüdür. Hastalık kadınlara oranla erkeklerde daha sık izlenmekte ancak kadınlarda daha agresif seyrettiği bilinmektedir. Ancak çocukluk çağı dahil her yaşta görülebileceği unutulmamalıdır.

Mesane kanseri nedir?

Mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz ve anormal çoğalması sonucu gelişen mesanenin kötü huylu tümörleridir.

Mesane kanseri belirtileri nelerdir?


Mesane tümörünün en sık bulgusu idrarda ağrısız kanamadır2. Kanamayla birlikte idrardan pıhtı da gelebilmektedir. İdrardaki kanama bazen gözle görülemeyecek düzeyde olmakta ve idrar tahlilinde saptanabilmektedir. İdrarda kanama dışında sık idrara çıkma , idrar yaparken yanma ve ağrı, idrar yapma güçlüğü gibi şikayetler bu hastalığın erken dönemde görülebilen diğer belirtileridir. Hastalık ilerlemiş ve organ metastazları (sıçramaları) yapmış ise bilinç bulanıklığı, kilo kaybı, idrar ve dışkılama kontrolünün kaybı, öksürük, kemik ağrıları gibi belirtilere yol açabilmektedir.

Mesane kanseri nasıl teşhis edilir?


 • Görüntüleme Yöntemleri: Gerek mesane kanseri tanısı konulduktan sonra evreleme amacıyla gerekse ilk tanı koyma aşamasında radyolojik görüntüleme yöntemlerine (USG, BT, MRI, PET/CT vb) ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Sistoskopi: Optik bir cihaz yardımıyla idrar yapılan kanaldan (üretra) girilerek mesane içerisinin görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem özellikle fleksibl cihazlarla lokal anestezi altında da uygulanabilmektedir.
 • Biyopsi: Şüpheli durumlarda sistoskopi esnasında mesane içerisinden biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılabilir. Biyopsi işlemi bazen hem tedavi amaçlı hem de tanısal olarak “TUR (transüretral rezeksiyon)” şeklinde yapılabilmektedir.
 • İdrar Sitolojisi: Hastadan alınan idrar örneğinin kanser hücrelerinin varlığı açısından mikroskop altında incelenmesidir.

Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?


Mesane kanserinin tedavisi planlanırken tümörün patolojik evresi ve derecesi, tipi ile hastanın mevcut sağlık durumu ve yaşı göz önünde tutularak karar verilmelidir.

 • EVRE 1 HASTALIK: Kas tabakasının tutulmadığı ve sadece mesane epiteline yerleşmiş erken evre (Evre 1) hastalarda kapalı olarak tümörlü dokunun çıkarıldığı TUR ameliyatı çoğu zaman yeterli olmaktadır. Ek olarak bu hastalarda mesane içerisine vücudun bağışıklık yanıtını arttırarak, tümör dokusunda tahribata yol açan kemoterapi veya BCG ilaçları verilebilmektedir. Bu ilaçlar sayesinde tümörün tekrarlama riski azaltılmaktadır. Yine de tümörün tekrarlama olasılığına karşı hastaların periyodik olarak görüntüleme yöntemleri ve sistoskopi ile takip edilmesi gerekmektedir
 • EVRE 2 HASTALIK: Mesanenin kas tabakasını tutmuş tümörlerinin tedavisinde (Evre 2) altın standart yaklaşım, mesanenin tamamen çıkarıldığı “Radikal Sistektomi” ameliyatıdır. Radikal Sistektomi ameliyatı esnasında mesanenin çıkarılmasından sonra idrar yollarının karına ağızlaştırılması işlemi (ileal kondüit) veya farklı yöntemlerle hastanın ince bağırsakları kullanılarak yeni yapay mesane yapılabilir. Radikal Sistektomi ameliyatı klasik olarak açık yöntemle yapılabilmekle beraber gelişen robotik ya da laparoskopik cerrahi ile de gerçekleştirilebilmektedir.
 • EVRE 3 ve EVRE 4 HASTALIK: Mesanenin dış tabakasını (seroza) tutmuş tümörlerin (Evre 3) veya kanserin başka organlara yayılmasının saptandığı durumlarda (Evre 4) ise öncelikle Sistemik Kemoterapi uygulanmakta, alınacak yanıta göre Cerrahi (Radikal Sistektomi) ya da Radyoterapi seçenekleri uygulanabilmektedir.

Mesane kanseri neden olur?


Mesane kanserinin gelişiminde en önemli risk faktörünü sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı oluşturmaktadır. Erkeklerde görülen kanserlerin %55-60’nın, kadınlarda ise %20-30’nun direk sigara kullanımına bağlı oluştuğu bilinmektedir.

Mesleki olarak kimyasallara maruziyet (özellikle boya, tekstil, petrol ürünleri ve deri), radyoterapi maruziyeti, kronik iritasyon (sonda, taş, enfeksiyon, vb) ve bazı parazitler (şistozoma gibi) diğer risk faktörlerini oluşturmaktadır

Mesane kanseri evreleri nelerdir?


Mesane kanserinin evrelemesinde en yaygın kullanılan sistem TNM sınıflamasıdır. Bu sınıflama sisteminde;

 • T1 tümörler yüzeyel mesane kanserlerini,
 • T2 tümörler mesanenin kas dokusunu tutmuş tümörleri,
 • T3 tümörler mesanenin seroza ve yağ dokusuna ulaşmış kanserleri,
 • T4 tümörler ise komşu organ tutulumunu göstermektedir.

N sistemi mesane kanserinin lenf nodu tutulumunu, M sistemi ise uzak organlara sıçrama yani metastaz varlığını göstermektedir.

Mesane tümörü iyi huylu olabilir mi?


Mesane tümörleri idrar kesesi içerisinde oluşan iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) tümörlerin tümüne verilen isimdir. Mesane tümörlerinin büyük kısmını (%90) kötü huylu tümörler oluşturmaktadır.

Mesane Kanseri Ameliyatı Fiyatı Ankara


Mesane kanseri ameliyatının fiyatı uygulanan tedaviye, işlemi gerçekleştiren ekibin tecrübesine, ameliyat tekniğine, kullanılan cihazlara, kullanılan malzemelerin kalitesine ve işlemin yapıldığı hastaneye göre değişkenlik göstermektedir. Bu ameliyatı tecrübeli ekibimizle, son teknolojiyi ve en kaliteli malzemeleri kullanarak A sınıf hastanelerde gerçekleştirmekteyiz. Ameliyat fiyatları için bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Sık Sorulan Sorular

Dünya genelinde bakıldığında mesane kanseri erkeklerde en sık izlenen 7. kanser türüdür. Cinsiyetten bağımsız olarak ise en sık izlenen 11. kanser türünü oluşturmaktadır. Hastalık kadınlara oranla erkeklerde daha sık izlenmekte ancak kadınlarda daha agresif seyrettiği bilinmektedir. Diğer ürolojik kanserler gibi mesane kanserininde görülme sıklığı yaşla orantılı olarak artmakta ve genellikle ileri yaşlarda izlenmektedir. Ancak çocukluk çağı dahil her yaşta görülebileceği unutulmamalıdır.

Her kanser türünde olduğu gibi mesane kanserinde de erken tanı hastalığın seyri ve prognozu açısından oldukça önemlidir. Erken tanı alan hastalarda TUR ameliyatı ile tümör çıkarılmakta ve kemoterapi, radyoterapi gibi sistemik tedavilere ihtiyaç olmadan kişi kendi mesanesi ile yaşayabilmektedir.

Mesane kanseri ameliyatları; erken evre kanserlerde uygulanan kapalı TUR ameliyatı ve daha ileri evre tümörlerde uygulanan mesanenin çıkarıldığı radikal sistektomi ameliyatlarından oluşmaktadır. Her ameliyatın olduğu gibi bu ameliyatlarında riskleri mevcuttur. TUR ameliyatında kanama, enfeksiyon ve mesanenin delinmesi en sık izlenen komplikasyonlardır. Radikal sistektomi ameliyatında ise barsak kullanımına bağlı gelişebilecek gastrointestinal problemler, kanama, enfeksiyon, dikilen idrar kanallarında oluşabilecek darlıklar ya da idrar kaçağı en sık izlenen komplikasyonlardır. Yine her iki ameliyat tekniğinde de anesteziye bağlı kalp ve akciğer problemleri izlenebilmektedir.

Dünya genelinde mesane kanserine bağlı yıllık ölüm oranı her 100.000 kişi için erkeklerde 3.3, kadınlarda ise 0.86 olarak bildirilmektedir. Mesane kanserleri, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 13. sırada yer almaktadır ve mortalite oranı gelişen tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde özellikle gelişmiş ülkelerde giderek azalmaktadır. Yani mesane kanserinin geç tespit edilmesi halinde ya da tedavi edilmediğinde ölümcül seyredebilen bir hastalıktır.

Mesane kanserleri mesanenin en iç tabakası olan mukozadan başlar. Daha sonra tümör dokusu büyüdükçe mesanenin daha alt tabakalarına doğru ilerlemeye başlar. Sırasıyla mesanenin kas ve seroza tabaklarına doğru ilerler. Tümör kas tabakasına ulaştığında artık uzak metastaz yapma ve lenf nodlarına yayılma potansiyeline sahiptir ve bu nedenle mesanenin alınması ameliyatı, radyoterapi veya sistemik kemoterapi tedavi seçenekleri gündeme gelir. Hastalık mesane dışına çıktığı zaman pelvik duvar, rektum, levator kası, uterus ve prostatı tutar. Önce pelvik bölge lenf nodlarına buradan ise bölgesel olamayan daha uzak lenf nodlarına metastaz yapmaktadır. Uzak organ metastazları ise en sık kemik, akciğer, karaciğer ve beyin gibi organlara olmaktadır

Mesane kanseri tanısı almış ve tedavi olmuş kişiler mutlaka sıkı takip altında tutulmalıdır. Mesane kanserinin gelişimi açısından risk altında bulunan kişiler düzenli ürolojik kontrollerini yaptırmalıdır. Sigara kullanımı, aromatik amin gibi zararlı kimyasal ajanlara maruziyet (lastik, kauçuk, tekstil, boya, petrol ve saç boyası işi ile uğraşanlar vb), radyoterapi almış olmak, kronik mesane enfeksiyonları, mesane taşı, şistozoma gibi mesane parazitleri, kötü beslenme alışkanlıkları ve birtakım genetik faktörler mesane kanseri için risk oluşturmaktadır.

Mesane kanserinden korunmanın en önemli yolu sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmaktır. Erkeklerdeki mesanede kanser vakalarının %50-65’i, kadınlardaki vakaların ise %20-30’u direk sigara kullanımı ile ilişkilidir. Sigarayı bıraktıktan 4 yıl sonra kanser gelişme riski %40, 25 yıl sonra ise %60 azalmaktadır. Meslek gereği kimyasal ajanlara maruziyet mesane kanseri vakalarının nerdeyse %20-25’lik kısmını oluşturmaktadır. İş güvenliği ve zararlı maddelere maruziyetten kendini korumak oldukça önemlidir. Dengeli ve düzenli beslenme her kanser türünde olduğu gibi mesane kanserinden korunmak için de önem arz etmektedir. Mesane taşı, idrar yolu enfeksiyonu ve mesane paraziti gibi kansere yatkınlık oluşturabilecek hastalıklar zamanında ve doğru olarak tedavi edilmelidir. Mesane kanseri tanısı almış ve tedavi olmuş hastalar mutlaka düzenli takip altında tutulmalıdır. Mesane kanserleri nüks etme potansiyeli en yüksek kanser türlerinden birisidir.

Sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durmak, ideal kiloyu korumak, düzenli egzersiz ve spor yapmak, mesleki karsinojenlerden kaçınmak, stresten uzak durmak, düzenli uyku uyumak her kanser hastasının olduğu gibi mesane kanseri hastalarının da uyması gereken sağlık önerileridir.

Meyve ve sebzeler sağlıklı bir beslenmenin temel öğeleridir. İşlenmiş gıdalar, aşırı kırmızı et tüketimi, şeker ve tuzun fazla tüketimi, tütsülenmiş gıdalar, boya ve tatlandırıcılar içeren içecekler, doymuş yağlardan zengin gıdalar mesane kanserine zemin hazırlayabilecek besin maddeleridir. Mesane kanseri hastalarının tedavileri sırasında herkes için geçerli olan sağlıklı ve dengeli beslenme kurallarına uymaları çoğu zaman yeterli olmaktadır.

Mesane kanseri için en büyük risk faktörü sigara ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Tüm mesane kanseri vakalarının erkeklerde %50-65’ı, kadınlarda ise %20-30’u direk sigara kullanımı ile ilişkilidir. Sigarayı bıraktıktan 4 yıl sonra kanser gelişme riski %40, 25 yıl sonra ise %60 azalmaktadır.

Meslek gereği kimyasal ajanlara maruziyet mesane kanseri vakalarının nerdeyse %20-25’lik kısmını oluşturmaktadır. Aromatik aminlere maruziyet açısından risk oluşturan mesleklerde çalışanların (petrol, boya, saç boyası, tekstil, kauçuk, lastik vb) iş güvenliğine dikkat etmeleri ve zararlı ajanlara maruziyetten kendini korumaları oldukça önemlidir. Kötü beslenme, sedanter yaşam, stres, obezite her kanser türünde olduğu gibi mesane kanseri gelişimi için de risk arz etmektedir. Mesane taşı, idrar yolu enfeksiyonu ve şistozoma gibi mesane parazitleri kansere yatkınlık oluşturabilecek hastalıklardır.

Mesane kanseri tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri hastalığın evresine, derecesine ve hastanın durumuna göre tercih edilebilen cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavilerden oluşmaktadır. Bitkisel tedavilerin veya doğal tedavi yöntemlerinin mesane kanseri tedavisinde yeri yoktur. Bu tedavi yöntemleri ancak kişinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek veya komplikasyonlarla baş etmesini kolaylaştırarak dolaylı katkı sağlayabilmektedir.

Mesane kanseri ilerleyen evrelerde prostat, uterus ve vajen gibi üreme ve cinsellikle ilgili organları tutarak cinsel yaşamı etkileyebilmektedir. Hastalık ileri evrelere ulaşıp genel sağlık durumunu bozduğunda tüm sistemler gibi cinsel sağlık sistemi de bu durumdan etkilenmektedir.

Mesane duvar kalınlaşması, mesane kanserinde görülen bir bulgu olsa da sadece mesane kanserine özgü bir durum değildir. Mesane enfeksiyonları ve iltihapları, nörojenik mesane, prostat büyümesi, üretra darlıkları mesane duvarında kalınlaşmaya yol açabilecek bozukluklardır. Bu hastalıkların ayırıcı tanısı için radyolojik görüntüleme yöntemleri ve sistoskopik incelemelerden faydalanılmaktadır.

Bu ameliyatlardan sonra belli bir iyileşme süreci vardır. Bu süreçte hastanın doktorunun önerilerine uyması, kendini enfeksiyonlara karşı koruması, sigara ve diğer zararlı alışkanlıklardan uzak durması, tümörün nüks etme ihtimaline karşı kontrollerini aksatmaması oldukça önemlidir.

Konu Özeti

✅ Hastalık Adı Mesane Kanseri
✅ Belirtileri İdrarda Ağrısız Kanama, Sık İdrara Çıkma, İdrar Yaparken Yanma ve Ağrı, İdrar Yapma Güçlüğü
✅ Tanı Yöntemleri USG, BT, MRI, PET/CT, Sistoskopi, Biyopsi, İdrar Sitolojisi
✅ Tedavi Seçenekleri TUR Ameliyatı, Radikal Sistektomi Ameliyatı, Robotik ya da Laparoskopik Cerrahi, Sistemik Kemoterapi, RadyoterapiF
✅ Tedavi Fiyatı Görüntüleyiniz

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Prof. Dr. Berkan Reşorlu

Doktorunuza Sorun

SİZİ ARAYALIM

WhatsApp
Telefon
Yol Tarifi
Doktorunuza Sorun